Contactgegevens

Radioweg 59
1098 NG Amsterdam
Tel. 020 - 69 29 264

KvK: 33255886
BTW: NL001604152B88

Stuur een email
Routebeschrijving
Vacatures
Reviews

Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacy


Openingstijden

We zijn op dit moment gesloten.

Maandag
09:00 - 14:00
Dinsdag
10:00 - 18:00
Woensdag
09:00 - 18:00
Donderdag
10:00 - 18:00
Vrijdag
09:00 - 20:00
Zaterdag
09:00 - 16:00
Zondag
Gesloten

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Hairstudio Adonize

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Hairstudio Adonize: gevestigd Radioweg 59, 1098 NG te Amsterdam.

Consument: De natuurlijke persoon die, anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, gebruik maakt van de diensten van Hairstudio Adonize.

Overeenkomst: De overeenkomst voor een haar- en  hoofdhuidbehandeling en/of levering van aanverwante producten, op het gebied van haar en hoofdhuidverzorging.

Geschillencommissie: De Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. telefoonnummer 070-3105310

Brancheorganisatie: ANKO, Koninklijke Nederlandse Kappersorganisatie

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering op alle haar- en hoofdhuidbehandelingen tussen Hairstudio Adonize en de consument.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand nadat de consument gevraagd heeft om een haar- en/of hoofdhuidbehandeling en Hairstudio Adonize aangegeven heeft die behandeling uit te zullen voeren.

 • Op het moment van totstandkoming van de overeenkomst tussen de consument en Hairstudio Adonize. Zal Hairstudio Adonize een e-mailbevestiging naar de consument sturen, waarin de afgesproken behandeling(en) word(t) vermeld. De prij(s) (zen) zoals deze van toepassing zijn op de datum waarop de afgesproken behandeling plaatsvind(t)(en) is/zijn van toepassing prijslijst Prijslijstwijzigingen  voorbehouden.
 • Indien de consument is verhinderd dient deze minimaal 24 uur van te voren en uitsluitend telefonisch of via de in de bevestigingsmail staande link (afspraak annuleren) door te geven aan Hairstudio Adonize. Bij niet nakoming hiervan zal door Hairstudio Adonize de helft van de geplande behandeling(en) in rekening worden gebracht. Afzegging via de e-mail en/of op andere wijze wordt NIET geacepteerd.
 • De annuleringsvoorwaarden, zoals vermeld in artikel 7 van deze voorwaarden. zijn van toepassing en worden kenbaar gemaakt aan de consument voor dat de overeenkomst tot stand komt.

Artikel 4. Verplichtingen van de ondernemer

 • Hairstudio Adonize staat ervoor in dat de door haar verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed en zorgvuldig vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen.
 • Hairstudio Adonize licht de consument in over de aard en omvang van de behandeling, de in redelijkheid te verwachten resultaten en de mogelijke risico’s verbonden aan de behandeling. Hairstudio Adonize vraagt de consument naar informatie die relevant is om de behandelingen goed uit te kunnen voeren.
 • Hairstudio Adonize wordt geacht te werken volgens de geldende wet- en regelgeving en stand der techniek, zoals deze onder andere zijn neerslag vindt in de ter zake geldende branchecode uitgegeven door het HBA.
 • Hairstudio Adonize zal geen handeling verrichten die buiten haar beroepscompetenties valt. Dit kan betekenen dat zij in bepaalde gevallen van behandeling afziet.

Artikel 5. Verplichtingen van de consument

 • In het geval van eventuele specifieke wensen, dient de consument voor het aangaan van de overeenkomst Hairstudio Adonize op de hoogte te stellen in het geval van eventuele specifieke wensen.
 • De consument heeft de plicht alle door gevraagde en noodzakelijke informatie te verstrekken aan Hairstudio Adonize die zij voor een goede uitvoering van de overeengekomen behandeling nodig heeft.
 • De consument heeft zelf de plicht om aan Hairstudio Adonize aan te geven of hij/zij allergisch is voor bepaalde producten en/of ingrediënten. Hairstudio Adonize biedt de consument de mogelijk om kosteloos en minimaal 48 uur voor aanvang van de bij Hairstudio Adonize geboekte behandeling allergietest door Hairstudio Adonize te laten uitvoeren. Hairstudio Adonize kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor (enige) allergische reactie(s) als gevolg van door Hairstudio Adonize aangeboden haar- en/of hoofdhuidbehandeling(en).

Artikel 6. Betaling

 • Betalingen aan Hairstudio Adonize dienen contant of digitaal en met een in Europa algemeen geaccepteerd betaalmiddel te geschieden.
 • Bij één of meerdere behandeling(en) kan Hairstudio Adonize de consument verplichten tot een vooruitbetaling van maximaal vijftig procent van de totale behandelsom. Het resterende deel van behandelsom zal na voltooiing van de behandeling(en) in rekening worden gebracht en dient direct worden voldaan.

Artikel 7. Annuleringsbeleid

 • De consument kan de gemaakte behandelingsafspraak ten alle tijden tot minimaal 24 uur van te voren kosteloos wijzigen of annuleren, na deze aangeven tijd van 24 uur wordt er 50% van de gereserveerde behandelafspraak in rekening wordt gebracht.
 • Behandelingsafspraken kunnen alleen telefonisch gewijzigd en of geannuleerd worden. Hierbij geld het volgende telefoonnummer: 020-6929264 of via de in de bevestigingsmail staande link "afspraak annuleren" of "afspraak verplaatsen" door te geven aan Hairstudio Adonize. 
 • Bij no show afspraken (het niet komen opdagen zonder enig bericht op de geboekte behandelingsafspraak) is Hairstudio Adonize gerechtigd 50% van de geboekte behandeling aan de consument door te rekenen.
 • Bij het annuleren van een reeds geboekte en vooraf betaalde behandelingen zal Hairstudio Adonize het vooraf betaalde behandelingsbedrag binnen 14 dagen restitueren.
 • Bij het wijzigen van reeds vooraf geboekte en betaalde behandelingen zal het vooraf betaalde tarief van toepassing blijven en op de gewijzigde opdracht indien nodig verrekend worden in de salon na de behandeling.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 • De consument is tegenover Hairstudio Adonize aansprakelijk voor door Hairstudio Adonize geleden schade die door een aan de consument toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.
 • Hairstudio Adonize is tegenover de consument aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan  Hairstudio Adonize of een persoon in haar dienst dan wel stagiaire is toe te rekenen.

Artikel 9. Klachten

 • Het verdient sterke aanbeveling tekortkomingen per ommegaande na het ontdekken of kunnen ontdekken daarvan schriftelijk dan wel elektronisch bij Hairstudio Adonize in te dienen. binnen 2 weken wachten of te lang wachten met de klacht kan nadelige gevolgen hebben voor de bewijspositie van de consument.
 • Hairstudio Adonize dient klachten afdoende te onderzoeken. Hairstudio Adonize zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden niet van haar kan worden gevergd.
 • Als de klacht niet in onderling overleg naar tevredenheid kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie.

Artikel 10. Geschillenregeling

 • Geschillen tussen consument en Hairstudio Adonize over totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomsten, kunnen zowel door de consument als door Hairstudio Adonize aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie www.degeschillencommissie.nl
 • Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst bij Hairstudio Adonize heeft ingediend.
 • Nadat de klacht bij Hairstudio Adonize is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissies aanhangig worden gemaakt.
 • Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie is Hairstudio Adonize aan deze keuze gebonden. Indien Hairstudio Adonize een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet zij de consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij/zij daarmee akkoord gaat. Hairstudio Adonize dient daarbij aan te kondigen dat zij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
 • De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden op basis van dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. De hoogte hiervan wordt door de geschillencommissie bepaald.
 • Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Artikel 11. Nakomingsgarantie

 • De Nederlandse werkgeversorganisatie in de kappersbranche ANKO staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen met betrekking tot hun leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan, ter toetsing aan de rechter voor te leggen. De garantstelling herleeft, als het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan.
 • De garantstelling aan de consument is beperkt tot een maximumbedrag van € 7.500 per bindend advies. Voor het meerdere wordt een consument aangeboden zijn vordering aan ANKO over te dragen, waarna deze organisatie op eigen naam de betaling daarvan in recht zal vragen ter voldoening aan de consument.
 • ANKO verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat ten behoeve van het in behandeling nemen van het geschil door de consument is voldaan aan de daartoe bepaalde formele innamevereisten: betaling klachtengeld, retournering ingevuld en ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting, van één van de volgende situaties sprake is:
  • Aan het lid is surseance van betaling verleend;
  • Het lid is failliet verklaard;
  • De bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk beëindigd. Bepalend voor deze situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan ANKO aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.

Artikel 12. Afwijkingen

 • Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van individuele aanvullingen, moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen de Hairstudio Adonize en consument worden vastgelegd. Afwijkingen zijn alleen mogelijk indien deze in het voordeel van de consument zijn.

HA-AV- 6.2022